Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Toegang tot en het gebruik van deze website en alle Item Print B.V. handelsnamen en web omgevingen zijn onderworpen aan deze Algemene Voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Item Print B.V. in eigendom zijnde webshops, websites en andere online diensten. Bij conflict met eventuele andere voorwaarden, zullen deze Algemene voorwaarden voorgaan. Door Item Print B.V. webshops, websites en andere online diensten te gebruiken gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

Item Print B.V. Januari 2021

1.Inhoudelijke informatie
2. Auteursrecht
3. Foto’s Logos en Beeldmateriaal
4. Intellectueel eigendom
5. Beperking van aansprakelijkheid
6. Levertijd
7. Gebruik van de Item Print software
8. Aanpassingen en updates
9. Retourneren

 

  1. Inhoudelijke Informatie

 

Hoewel Item Print B.V. en haar handelsnamen voldoende maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat de informatie, beelden en tekst zo compleet en nauwkeurig mogelijk zijn, accepteert Item Print B.V. geen aansprakelijkheid met betrekking tot de volledigheid van deze informatie. Item Print accepteert geen aansprakelijkheid voor onbedoelde fouten in de informatie op haar webshops, websites en andere online diensten.

  1. Auteursrecht

 

Het is niet toegestaan om informatie en materialen van Item Print B.V webshops, websites en andere online diensten te kopiëren, te reproduceren en te verdelen zonder schriftelijk toestemming van Item Print B.V.

  1. Foto’s Logos en Beeldmateriaal

 

Alle foto's die op Item Print B.V. webshops, websites en andere online diensten geplaatst worden, met uitzondering van gebruikers ingebrachte eigendom, zijn in het bezit van Item Print B.V. of door Item Print B.V. met toestemming van de eventuele rechthebbende gebruikt.  Onbevoegd gebruik is een wettelijk overtreding en zal ten alle tijden leiden tot aangifte.

Beeldmateriaal dat door een gebruiker wordt ingezonden kan door Item Print B.V. aan onderzoek worden onderworpen. Indien het beeldmateriaal in strijd is met enig wettelijk voorschrift, de openbare orde, de goede zeden of met hetgeen verder volgens regels van ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer aannemelijk is, vrijwaart de gebruiker Item Print B.V. tegen alle mogelijke aanspraken. Indien Item Print B.V. vaststelt dat op beeldmateriaal strafbare feiten zijn waar te nemen zal dit ten alle tijden bij de politie worden gemeld en zal het materiaal beschikbaar gesteld worden aan de politie .

  1. Intellectueel eigendom

 

Alle handelsmerken, handelsnamen, emblemen of logo's die op webshops, websites en andere online diensten van Item Print B.V. worden getoond zijn auteurs- of merkenrechtelijk beschermd en mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de rechthebbende niet gebruikt worden.

  1. Beperking van aansprakelijkheid

 

Toegang tot Item Print B.V. webshops, websites en andere online diensten is op eigen risico. Item Print is niet verantwoordelijk voor schade aan u computer of andere eigendom die voortvloeit uit het gebruik van Item Print  webshops, websites en andere online diensten. Item Print is derhalve niet aansprakelijk voor schade die voortvloeien uit zogenaamde acts of God of tekortkoming van haar partners in het voltooien van haar diensten.

  1. Levertijd

 

De door Item Print B.V. aangegeven levertijden zijn ten alle tijden indicatief.

  1. Gebruik van de Item Print software

 

Software van een Item Print webshops, websites en andere online diensten mag gebruikt worden expliciet voor de bedoelde tot standkoming van een door Item print B.V. geleverd product. Item print B.V. is ten alle tijden eigenaar van de geproduceerde QR code Barcode of ander uitgegeven middel via haar software tenzij schriftelijk toestemming is gegeven voor eigendoms overdracht. Gebruik van uitgegeven QR codes Barcodes en andere middelen is alleen toegestaan zodra betaling plaats gevonden heeft.

  1. Aanpassingen en updates

 

Alle informatie van Item Print B.V. webshops, websites en andere online diensten kan zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd. Dit geldt ook voor de algemene informatie waaronder deze “-Algemene Voorwaarden-”. Door het gebruik van deze website geeft de gebruiker aan de aanpassingen en updates te erkennen, ongeacht of zij hiervan kennisgenomen hebben.

  1. Retorneringen

 

Je kunt je producten alleen retorneren indien er eerst in overleg met Item Print B.V. een retornerings aanvraag is goedgekeurd.  De retourprocedure is te vinden op alle in eigendom zijnde webshops, websites en andere online diensten van Item print B.V.

  1. Geschillen

 

Op alle aanbiedingen, opdrachten en met Item Print B.V. te sluiten koopovereenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Het staat Item Print B.V. overigens vrij daarvan af te wijken en te opteren voor het recht van het land waarin de koper/opdrachtgever gevestigd is, dan wel het Europees recht.

Alle geschillen zullen worden onderworpen aan het oordeel van de absoluut bevoegde Rechter in het Arrondissement ‘s-Hertogenbosch.